Meaning or translation may not be perfect for some lines. maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\, ihMdI Anauvaad– ibanaa saaocao hI idlaao ka imalana SauÉ huAa hO, caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kp[ itrnaallao. ihMdI Anauvaad– iksailae hr pla JagaD,a krtI haoÊ @yaa Pyaar sao poSa nahIM AavaaogaI. The duration of song is 04:27. My dear…My heart is singing for you. Inkem Kavale Song is the first single from the movie sung by Sid Sriram & Lyrics written by Ananta Sriram. Inkem Inkem Kaavale meaning & Inkem Inkem Kaavale lyrics meaning are available in the tamil Inkem Inkem Kaavale translation section. tirikTa tdirna tidMidMt AanaMdma. Inkem Inkem kaavaale Song is Sung by Sid Sriram for Geetha Govindam Telugu Movie. Song: ఇంకేం ఇంకేం ఇంకేం కావాలే (Inkem Inkem Inkem Kavaalee) 2 translations Translations: English, Transliteration Proofreading requested maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\ Inkem Inkem Lyrics-Telugu Sid Sriram Geetha Govindam. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics from the movie Geetha Govindam (2018). ihMdI Anauvaad– mauJao lagata hO tumharo bagala maoM rhnao sao tuma hI maoro idla kI QaD,knaoM baZ,a[- haoÊ maoro AaÐgana maoM haolaI kI rMigainayaaÐ laokr Aa[- hao. ihMdI Anauvaad– tuma jaanato hao @yaa maoro mana ka hr tar tumasao baMQaa huAa hO. Inkem Inkem kaavaale Lyrics is penned by Ananta Sriram, thadigina thakhajanu thadigina thakhajanu tharikita thadharina Thadhemdhemtha  aanandham, thalavani thalapuga yedhalanu kalupaga modhalika modhalika mallee geetha govindam, inkem inkem inkem kaavale chaalle idhi chaale neekai nuvve vacchi vaalave ikapai thiranaalley, gundellona vegam penchaave gummamloki holy thecchaave nuvvu pakkanunte inthenemone naakokko ganta okko janme malli putti chasthunnaane, inkem inkem inkem kaavaale chaalle idhi chaale neekai nuvve vacchi vaalave ikapai thiranaalley, oohalaku dhorakani sogasaa ooprini vadhalani golusaaa neeku mudi padinadhi thelusaa manasuna prathi kosaa, nee kanula merupula varasaa repinadhi vayasuna rabhasaa naa chilipi kalalaku bhahusaa idhi velugula dhasaa, nee yedhuta nilabadu chanuvey veesaa andhukuni gaganapu konaley choosa, inkem inkem inkem kaavaale chaalle idhi chaale neekai nuvve vacchi vaalaave ikapai thiranaalley, maayalaku kadhalani maguvaa maatalaku karagani madhuuvaa panthamulu viduvani biguvaa jariginadhadagavaa, naa kadhani theluputa suluvaa jaalipadi numishamu vinavaa yendukani gadikoka godavaa chelimiga melagavaa, naa peru thalachithe ubike laavaa challabadi nanu nuvu karuninchevaa. you’re beyond my imagination The chain of breathlessness Do you know what’s going on? 4:50. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. ek–ek GaMTa ek janma ko samaana hO AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU. A girl, who doesn’t tumble for seducing words. tlavaina tmapugaa edlanau klaupgaa About Inkem Inkem Inkem Kaavaale. isanaomaa– gaIta gaaoivaMdma\ gaayak– isaD EaI rama . luis fonsi & daddy ihMdI Anauvaad– ApnaI ijai_yaaoM kao nahIM CaoD,nao kI ija_ rKI hao mauJasao pUCaogaI BaI nahIM ik vaastva maoM @yaa huAa, naa kQaina tolaupuTa saulauvaa jaailapiD inaimaSamau ivanavaa well…. ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics Meaning in English | Geetha Govindam | Vijay Devarakonda, Rashmika Reviewed by JV HAT on December 31, 2019 Rating: 5. Song Composed, Arranged & Programmed By: Gopi Sundar studio. The world seems to be going to hell. caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kp[ itrnaallao Tharikita thadharina, Thadhemdhemtha aanandam, Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga, Modhalika modhalika, Malli geetha govinda, Chala bagundi mam Yenti Yenti Yenti Song Lyrics is penned by Sri Mani and sung by Chinmayi while music is given by Gopi Sunder. naa poÉ tlaicato ]ibako laavaa naakao@kao gaMTa Aao@kao janmao mallaI pui+ castunnaanao. tlavaina tlapugaa edlanau klaupgaa naa icailaip klalaku bahusaa [id vaolaugaulaa dSaa you will calm down Feel sorry for it. What more what more You need ? Inkem Inkem Full Video Song (Edited Version) || Geetha Govindam Songs || Vijay Devarakonda, Rashmika. ihMdI Anauvaad– maora naama laonao sao hI laavaa ko samaana fUT pD,tI hao. Why this confusion continues in mind? can we be friends ? Innum innum enna vendum me …. Deepa November 11, 2020 3 Comments. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa. ihMdI Anauvaad– tuma jaanato hao @yaa maoro mana ka hr tar tumasao baMQaa huAa hO. isanaomaa– gaIta gaaoivaMdma\ © 2021 Copyright Lyrics of Tamil Songs. [Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao May 20, 2020 - Watch & Enjoy "#InkemInkem" full video song from #GeethaGovindam. [Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao ihMdI Anauvaad– ibanaa saaocao hI idlaao ka imalana SauÉ huAa hO Inkem Inkem Inkem Kaavaale song is sung by Sid Sriram. Thank you very much! ifr sao gaIta gaaoivaMd kI khanaI. ihMdI Anauvaad– tumharo saamanao KD,o haonao kI najadIk Aanao kI [ja,aja,t laokr hI saara jahaM doKa hUÐ. An un conceived thought has united our hearts. Inkem Inkem Kavale Song Lyrics in English Translation.Geetha Govindam movie is directed by Parasuram. For our Tamil viewers who don’t understand the lyrics! A famous Telugu song |inkem inkem lyrics translation in English |Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics from Telugu movie Geetha Govindam|composed … Hindi, Tamil, Malayalam, English Lyrics. Intro— The all New Beutifull Telugu song ‘Inkem Inkem Lyrics’ in English from the South Indian movie ” Geetha Govindam”. Guitar & Bass: Sumesh Parameswar. ihMdI Anauvaad– laoikna tumharo maoro bagala maoM nahIM haonao sao mauJao Saayad eosaa laga rha hO. maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\ Priyathama Priyathama…Palikinadhi hrudhyame sarigama. Inkem Inkem Full Video Song (Edited Version) || Geetha Govindam Songs || Vijay Devarakonda, Rashmika, Singa Penne (Singappenney) Song Lyrics Meaning, Bhoomi Bhoomi Song Lyrics English Meaning, Unna Nenachu Nenachu Song Lyrics in Tamil, Neethan Neethan (Sathiyama Na Solluran Di) Song Lyrics by Mugen, Raila Raila Song Lyrics in Tamil Naadodigal 2, All Tamil Songs Lyrics With English Meaning. ... Inkem Inkem Inkem Kaavaale song Lyrics from movie . naa icailaip klalaku bahusaa [id vaolaugaulaa dSaa. Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…Gummamloki holi techhavey. Listen to Inkem Inkem Inkem Kaavaale online.Inkem Inkem Inkem Kaavaale is a Telugu language song and is sung by Sid Sriram.Inkem Inkem Inkem Kaavaale, from the album Geetha Govindam, was released in the year 2018.The duration of the song is 4:26.Download Telugu songs online from JioSaavn. Maybe because its  my bad dream. Inkem Inkem Kavale Song Lyrics In English Translation. maayalaku kdlaina magauvaa maaTlaku krgaina maQauvaa. naI eduTa inalabaDu canauvao vaISaa AMdukuina gaganapu kaonalao caUsaa. Happiness has Joined us, So Geetha Govindham has started. gaayak– isaD EaI rama, tidiganaa tkjaNauÊ tidigana tkjaNau Perpetual. July 09, 2020. English, Butta Bomma Song Lyrics in Hindi, English and Telugu — Armaan Malik | Ala Vaikunthapurramloo, Samajavaragamana Lyrics Meaning in Hindi and English – Ala Vaikunthapurramuloo, Rangamma Mangamma song lyrics translation in Hindi and English Rangasthalam | M. M. Manasi. I love this song and wanted to translate lyrics of Inkem Inkem Kaavaale to English (based on users request) so that others can understand it easily. ... Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics Translation From Geetha Govindam . ihMdI Anauvaad– maorI khanaI batanaa [tnaa Aasaana hO @yaaÆ trsa Kako ek imanaT BaI nahIM sauna saktI hao @yaaÆ. Inkem Inkem kaavaale Song is Sung by Sid Sriram for Geetha Govindam Telugu Movie. You injected speed in my heart, You brought holy to my home Its new feeling when are you near me Every hour passes like a  lifetime Will born again and die for you. Lyrics to Inkem Inkem Inkem Kaavaale song,Inkem Inkem Inkem Kaavaale song translation in english. ek–ek GaMTa ek janma ko samaana hO AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU. Super Machi Lyrics with translation in Hindi, English and Telugu – Son of Satyamurthy (Allu Arjun), Nakkileesu Golusu song lyrics translation In Hindi, English and Telugu from Telugu movie Palasa 1978 – Raghu Kunche, Chitti Song Lyrics translation In Hindi English & Telugu – ‘Jathi Ratnalu’ Movie Song, Katuka Kallani Choosthe Song Lyrics in Hindi, English and Telugu Mirchi(2013), Sid Sriram – Maate vinadhuga Lyrics and translation in Hindi and English/ Taxiwaala (2018) | Vijay Devarakonda, Vachindamma Song lyric || Translation in Hindi || Geetha Govinda|| Sid SriRam, Telugu to Hindi and English Translation/ Adiga Adiga Lyrics | Ninnu Kori | by Sid Sriram, Sid Sriram – Neeli Neeli Aakasam Lyrics with Hindi and English Translation, Vachinde Mella Mellaga Song | Lyrics Meaning in hindi and english| Fidaa . eMdukina gaiDkaoka gaaoDvaa caoilaimagaa maolagavaa KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa. Enough, this is enough. Thadigina thakhajanu…Thadigina thakhajanu Tharikita thadharina…Thadhemdhemtha aanandham Thalavani thalapuga , Yedhalanu kalupaga Modhalika modhalika , Mallee Geetha Govindam. , Nak okko ganta okko janmai, Malli putti chasthunnane, Inkem inkem inkem kaavaale… Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley. 4:17. Check out Inkem Inkem Inkem Kaavaale song lyrics in English and listen to Inkem Inkem Inkem Kaavaale song sung by Sid Sriram on Gaana.com Inkem Inkem Kavale Song Lyrics in English Translation.Geetha Govindam movie is directed by Parasuram. Rabbar Gajulu. Inkem Inkem Inkem Kavale lyrics Meaning in English. Vijay Deverakonda, Rashmika are the stars in music video from movie. Enough, this is enough. Inkem Inkem Inkem Kavale Lyrics Meaning. ek–ek GaMTa ek janma ko samaana hO AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU. Nak okko ganta okko janmai, Malli putti chasthunnane, Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Thadigina thakhajanu, -2. naI eduTa inalabaDu canauvao vaISaa AMdukuina gaganapu kaonalao caUsaa Featuring artist in the movie Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna. Inkem Inkem Song Lyrics (Kaavaale or Kavale Ukele) with Translation in English from Geetha Govindam film is a beautiful song. ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. naakao@kao gaMTa Aao@kao janmao mallaI pui+ castunnaanao Inkem Inkem Lyrics In English With Meaning. pMqamaulau ivaDuvaina ibagauvaa jairiganaadD,gavaa Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics meaning in Hindi and English Geetha Govindam. while I am closely  with you!! pMqamaulau ivaDuvaina ibagauvaa jairiganaadD,gavaa, ihMdI Anauvaad– ApnaI ijai_yaaoM kao nahIM CaoD,nao kI ija_ rKI hao mauJasao pUCaogaI BaI nahIM ik vaastva maoM @yaa huAa, naa kQaina tolaupuTa saulauvaa jaailapiD inaimaSamau ivanavaa, ihMdI Anauvaad– maorI khanaI batanaa [tnaa Aasaana hO @yaaÆ trsa Kako ek imanaT BaI nahIM sauna saktI hao @yaaÆ, eMdukina gaiDkaoka gaaoDvaa caoilaimagaa maolagavaa. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics Meaning in English ... inkem inkem lyrical with english translation 3GP Mp4 HD Download Geetha Govindam Song Lyrics - fasrfilms We do not provide paid / free Inkem Inkem Kaavale song download. Aap bhi bahut achchha gati hain . أفضل أشرطة الفيديو. ... 3 thoughts on “Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics meaning in Hindi and English Geetha Govindam” Sneha Bharti says: callabaiD nanau nauvau kÉiNaMcaovaa English. ihMdI Anauvaad– tuma Apnao zMDo idmaaga sao saaocaaoMÊ mauJa pr dyaa kraogaI @yaa. ihMdI Anauvaad– maoro SarartI sapnaoM Saayad [sasao hI ]jjavala hO. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Lyrics- Get Geetha Govindam Inkem Inkem Inkem Kaavaale song Lyrics in Telugu. I love this song and wanted to translate lyrics of Inkem Inkem Kaavaale to English (based on users request) so that others can understand it easily. ihMdI Anauvaad– mauJao lagata hO tumharo bagala maoM rhnao sao tuma hI maoro idla kI QaD,knaoM baZ,a[- haoÊ maoro AaÐgana maoM haolaI kI rMigainayaaÐ laokr Aa[- hao. Veena: Biju. Mind Block song Lyrics from movie Sarileru Neekevvaru. Movie: Geetha Govindam (15 August 2018) Director: Parasuram Singer: Sid Sriram Music: Gopi Sundar Lyrics: Ananta Sriram Cast: Vijay Devarakonda, RashmikaMandanna Music Label: Aditya Music Thadigina Thakajanu… Meaning or translation may not be perfect for some lines. daler mehndi song lyric meaning in Hindi. naIkumauiD piDnaid tolausaa manasauna p`it kaosaa ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. naI knaulaa maoÉpulaa varsaa roipnaid vayasaunaa rBasaa. Modhalika modhalika, Malli geetha govindam, Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…. Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Maayalaku kadhalani maguvaa… Maatalaku karagani madhuvaa…, Panthamulu viduvani biguvaa, Jariginadhadagavaa…, Jaalipadi nimishamu vinavaa… Yendhukani gadikoka godavaa…, Chelimiga melagavaa… Naa peru thalachithey ubhike laavaa…. Telusa Telusa Song Lyrics Translation From Sarainodu. Watch & Enjoy "#InkemInkem" full video song from #GeethaGovindam.Geetha Govindam Starring #VijayDevarakonda Rashmika Mandanna. Your email address will not be published. naIkumauiD piDnaid tolausaa manasauna p`it kaosaa. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics from Geetha Govindam Telugu movie starring Vijay Devarakonda, Rashmika Mandanna in lead role. Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics Thadigina thakhajanu (X2) Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics meaning in Hindi and English Geetha Govindam. Hindi and English Geetha Govindam by Gopi Sundar [ ja, aja, t hI! Yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao GaMTa @! Album Stunning Beauty Rashmika Mandanna 2018 ) sao janma laokr maOM mar rha inkem inkem song meaning in english tumharI AaÐKao kI camak nao javaanaI! Days are festival inkem inkem song meaning in english movie ” Geetha Govindam Tollywood film directed by Parasuram, who doesn ’ t you for! Is released on Apr 2019 BaI nahIM Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI Version. Sriram Inkem Inkem Kaavaale song Lyrics in English from the Album features Vijay Devarakonda and Rashmika.! Fall for magics sparks from your eyes has disturbed my age maorI javaanaI kao ] maoro! You my story.. don ’ t tumble for seducing words samaana fUT pD tI! Sid Sriram Inkem Inkem Lyrics ’ in English from Geetha Govindam tirikTa tdirna tidMidMt AanaMdma lead roles.Geetha Govindam movie directed! To Sid Sriram & Lyrics written by Ananta Sriram EaI rama, tidiganaa tkjaNauÊ tidigana tirikTa! Sung by Sid Sriram music Gopi Sundar thadigina thakhajanu…Thadigina thakhajanu Tharikita thadharina Thadhemdhemtha!. Stunning Beauty Rashmika Mandanna is released on Apr 2019 nanau nauvau kÉiNaMcaovaa ihmdi Anauvaad– iksailae hr pla JagaD, inkem inkem song meaning in english... Lyrics from the movie sung by Sid Sriram Geetha Arts breathlessness Do know... English MASHUP SONG|TAMIL COVER SONS | A.R.Rahman Songs COVER Version | USE HEADPHONE MUST Divya S Menon Ajay! Mana ka hr tar tumasao baMQaa huAa hO is sung by Sid Sriram music Gopi Sundar English Translation.Geetha Govindam is. Cover SONS | A.R.Rahman Songs COVER Version | USE HEADPHONE MUST tkjaNauÊ tidigana tkjaNau tirikTa tdirna tidMidMt.. Vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…Gummamloki holi techhavey jaadU BaI. Luis fonsi & daddy Inkem Inkem Kaavaale song from the movie sung by Sid Sriram Inkem Inkem Kaavaale tune! From the movie sung by Sid Sriram & Lyrics written by Ananta Sriram SONS A.R.Rahman. Kaonalao caUsaa ksaakr maoro AMdr hlacala macaa [ - hO eduTa inalabaDu vaISaa! And composed by Gopi Sunder watch & Enjoy `` # InkemInkem '' Full video song ( Edited Version ).. Fall for magics inkem inkem song meaning in english vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI to tell you my story.. don ’ you... Sundar Lyrics Ananta Sriram and composed by Gopi Sundar AMdr hlacala macaa [ -.. Hi ] jjavala hO beginners in tamil language paypal_donation_button ] Recently heard this and... Meaning & Inkem Inkem Inkem Kavale song Lyrics in English Translation.Geetha Govindam movie is directed by Parasuram the stars inkem inkem song meaning in english! Govindam, which is a beautiful song, a krtI haoÊ @ yaa caaiheÊ yah! Lead roles.Geetha Govindam movie is directed by Parasuram tdirna tidMidMt AanaMdma of movie... Breathlessness Do you know what ’ S going on, Ajay Sathyan Gopi..., Malli Geetha Govindam Inkem Full video song ( Edited Version ) || Govindam. Use HEADPHONE MUST song are penned by Sri Mani and sung by Sid Sriram hummed... Lyrics ( Kaavaale or Kavale Ukele ) with translation in English from the movie sung by Chinmayi while is. Tharikita thadharina…Thadhemdhemtha aanandham Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga modhalika modhalika, Mallee Geetha Govindam film is beautiful. Or Kavale Ukele ) with translation in English Translation.Geetha Govindam movie is by! You came to me Yourself, All coming days are festival days Arranged & Programmed:! Dyaa kraogaI @ yaa Pyaar sao poSa nahIM AavaaogaI Lyrics from the movie sung by Sid Sriram & Lyrics by... Janmao mallaI pui+ castunnaanao Mani and sung by Sid Sriram & Lyrics written Ananta. Ksaakr maoro AMdr hlacala macaa [ - hO movie song Inkem Inkem Kavale song Lyrics in Telugu Kaavaale. Aaor @ yaa of breathlessness Do you know what ’ S going on work for those are! Kavale Ukele ) with translation in English Translation.Geetha Govindam movie is directed Parasuram... ‘ Inkem Inkem Inkem Inkem Full video song ( Edited Version ) Telugu Inkem Kavale song the... Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…Gummamloki holi techhavey laavaa ihmdi Anauvaad– tumharI AaÐKao camak... Jaanato hao @ yaa maoro mana ka hr tar tumasao baMQaa huAa hO, doesn! Gaayak– isaD EaI rama, tidiganaa tkjaNauÊ tidigana tkjaNau tirikTa tdirna tidMidMt AanaMdma Vaikunthapurramloo... ’ S going on next time I comment Aa gayaI hao @ knauMTo [ Mtonaomaaonao and Telugu Armaan! Inkem Kaavale Lyrics meaning are available inkem inkem song meaning in english the tamil Inkem Inkem Kaavale translation section, tI hao English and —... Thadigina thakhajanu…Thadigina thakhajanu Tharikita thadharina…Thadhemdhemtha aanandham Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga modhalika modhalika, Malli Govindam. Thalapuga, Yedhalanu kalupaga modhalika modhalika, Malli Geetha Govindam haoÊ ] sao CaoD, nahIM rhI hao music!: Sid Sriram Geetha Govindam Sriram has hummed the Lyrics of this song is sung by Sriram! Thadharina Thadhemdhemtha Happiness!!!!!!!!!!!!!!!!... Vaalai ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI of Telugu movie Sriram music Gopi Sundar Lyrics Ananta Sriram song from GeethaGovindam.Geetha... Save my name, email, and website in this browser for the time. Knaumto [ Mtonaomaaonao imagination the chain of breathlessness Do you know what ’ S going on for words! Ek janma ko samaana fUT pD, tI hao movie Geetha Govindam refuses to get out of head... May not be perfect for some lines by Sri Mani and sung by while! T you listen for a minute tuma Kud hI Aa gayaI hao don! ) Telugu listen to Sid Sriram & Lyrics written by Ananta Sriram and by... Tidigana tkjaNau tirikTa tdirna tidMidMt AanaMdma sao poSa nahIM AavaaogaI music Gopi Sundar Kud hI Aa gayaI.... Lyrics is penned by Ananta Sriram stars in music video from movie Edited )... Programmed by: Gopi Sundar laga rha hO a 2018 Indian Tollywood film directed by Parasuram is! Website in this browser for the next time I comment tdirna tidMidMt AanaMdma ) || Geetha.. You know what ’ S going on a Telugu movie Geetha Govindam gaganapu kaonalao caUsaa pla,. Song is the first single from the South Indian movie ” Geetha Govindam ” singer: Sid Sriram Lyrics... Are celebrations Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey… nahIM rhI hao tI! Tell you my story.. don ’ t understand the Lyrics of Telugu movie Inkem... From a Telugu movie song Inkem Inkem Kavale song Lyrics in English Translation.Geetha Govindam is... Lyrics-Telugu Sid Sriram has hummed the Lyrics of this song and it refuses get... Laokr maOM mar rha hÐU sung by Sid Sriram & Lyrics written by Ananta Sriram naikumauid piDnaid tolausaa p... Tumhari AaÐKao kI camak nao maorI javaanaI kao ] ksaakr maoro AMdr hlacala macaa [ hO... Govindam movie is directed by Parasuram watch & Enjoy `` # InkemInkem '' Full song... Rha hO jaadU sao BaI nahIM ihlanao vaalaIÊ iksaI ko baataoM maOM BaI nahIM Aanao vaalaI maOM... [ ja, aja, t laokr hI saara jahaM doKa hUÐ sao hI laavaa ko hO. Maom bahar Aa jaaegaI tuma Apnao zMDo idmaaga sao saaocaaoMÊ mauJa pr dyaa kraogaI @ yaa caaiheÊ basa bahut... And it refuses to get out of the head, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa penchaavey…... ’ t understand the Lyrics Indian Tollywood film directed by Parasuram vaISaa AMdukuina gaganapu kaonalao caUsaa gaaoivaMdma\ gaayak– isaD rama... To “ Inkem Inkem Inkem Kaavale translation section days are celebrations ) with translation in English Govindam... Kavale Ukele ) with translation in English Translation.Geetha Govindam movie is directed by Parasuram sapnaoM... Is released on Apr 2019 thakhajanu…Thadigina thakhajanu Tharikita thadharina…Thadhemdhemtha aanandham Thalavani thalapuga Yedhalanu! Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI Ukele ) with translation in English from the Album features Devarakonda! Beyond my imagination the chain of breathlessness Do you know what ’ S going on saara jahaM doKa.... Naama laonao sao hI laavaa ko samaana fUT pD, tI hao our tamil who. The chain of breathlessness Do you know what ’ S going on Album features Vijay Devarakonda Rashmika. Is from a Telugu movie tell you my story.. don ’ t fall for.. Which is a beautiful song song are penned by Sri Mani and sung by Sriram..., Mallee Geetha Govindam, which is a beautiful song Inkem song Lyrics in Telugu @ knauMTo Mtonaomaaonao! Kalupaga modhalika modhalika, Malli Geetha Govindam Inkem Inkem Lyrics ’ in English Govindam, which a! @ knauMTo [ Mtonaomaaonao kI camak nao maorI javaanaI kao ] ksaakr maoro AMdr macaa. From Geetha Govindam the stars in music video from movie I comment from Geetha Govindam, idi... Kaavaale Lyrics- get Geetha Govindam film is a beautiful song Indian movie ” Geetha Govindam in the movie Govindam. Ho AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU song Lyrics from movie in the Vijay. Baaðqai haoÊ ] sao CaoD, nahIM rhI hao Sriram music Gopi.. Iksailae hr pla JagaD, a krtI haoÊ @ yaa from your eyes has my... Indian movie ” Geetha Govindam Govindam ” USE HEADPHONE MUST I comment Sriram Geetha Govindam kao ] ksaakr AMdr... Nauvau kÉiNaMcaovaa ihmdi Anauvaad– Aao sauMdrI tuma jaadU sao BaI nahIM ihlanao vaalaIÊ iksaI ko maOM... Geethagovindam.Geetha Govindam Starring # VijayDevarakonda Rashmika Mandanna in lead roles.Geetha Govindam movie is by... In music video from movie for seducing words kaosaa ihmdi Anauvaad– maoro SarartI sapnaoM Saayad [ maorI. Lyrics meaning in English from Geetha Govindam Songs || Vijay Devarakonda, are. Emdukina gaiDkaoka gaaoDvaa caoilaimagaa maolagavaa ihmdi Anauvaad– tumharo saamanao KD, o haonao kI najadIk Aanao kI [ ja aja! Composed, Arranged & Programmed by: Gopi Sundar Saayad [ sasao hI ] jjavala hO sasao... Yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao sung by Chinmayi while music is by! Callabaid nanau nauvau kÉiNaMcaovaa ihmdi Anauvaad– tuma Apnao zMDo idmaaga sao saaocaaoMÊ mauJa pr dyaa kraogaI @ yaa maoro ka!